POLITYKA PRYWATNOŚCI

(ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych w ramach strony internetowej www.appfinity.pl jest Appfinity Piotr Chwaleba, z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 116/50, NIP: 899-285-35-88, e-mail: contact@appfinity.pl.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach strony internetowej www,appfinity.pl, podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą oraz zasady ochrony prywatności użytkowników strony.
 3. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
 4. Dane osobowe są zbieramy w związku z korzystaniem przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe podawane są przez użytkownika dobrowolnie, przy czym prosimy o ich podanie w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikiem.
 5. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczą, zapewniając, że przetwarzanie danych następuje przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą lub uszkodzeniem, za pomocą adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych.

II. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z RODO oraz w przypadkach w nim określonych, mają Państwo:
  1. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych,
  2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez nas na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. prawo wniesienia skargi – osoba, której dane przetwarzane są przez nas, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy), jeśli uważa, że jej dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  4. prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, w tym profilowania,
  5. prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeśli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 2. Co istotne, nie w każdym przypadku przysługują Państwu wszystkie wskazane powyżej uprawnienia, a RODO wskazuje, kiedy mogą Państwo z danego uprawnienia skorzystać.
 3. W celu realizacji uprawnień mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na dane wskazane w pkt. I lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.appfinity.pl.

III. PODSTAWY, CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 2. Przetwarzane przez nas dane obejmują dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej.
 4. Każdorazowo cel, podstawa, okres, zakres oraz odbiorcy przetwarzanych przez nas danych osobowych wynika z działań podejmowanych przez użytkownika na stronie www.appfinity.pl, w szczególności możemy przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie:

 

 

Cel przetwarzania danych

 

Podstawa prawna przetwarzania

i okres przechowywania danych

Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy). Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Marketing bezpośredni Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż prze okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Marketing Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Kontakty pomiędzy nami a osobą kierującą do nas korespondencję Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres miesiąca po zakończeniu korespondencji lub kontaktów z Panią/Panem.

IV. ODBIORCY DANYCH

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej www.appfinity.pl konieczne jest również korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak np. dostawca oprogramowania).
 2. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Co istotne, przekazanie przez nas danych nie następuje w każdym wypadku oraz nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – przekazujemy takie dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

V. PLIKI COOKIES I OPROGRAMOWANIE ANALIZUJĄCE

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.appfinity.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania danych osobowych.
 2. Appfinity oraz nasi partnerzy handlowi mogą gromadzić niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania naszej strony internetowej. Takie informacje mogą obejmować: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL oraz informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej, a jedynym celem ich gromadzenia jest badanie funkcjonalności naszej strony internetowej.
 3. Pliki Cookies zawierają niewiele informacji (choć mogą pobierać dane użytkownika w zakresie języka, kraju i poprzednio oglądanych stron) oraz są ściągane na urządzenie użytkownika poprzez serwer obsługujący stronę www.appfinity.pl. Stosowana przez użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem na stronę www.appfinity.pl za każdym razem, kiedy użytkownik z niej korzysta (serwer rozpoznaje danego użytkownika i pamięta np. jego preferencje, takie jak odwiedziny lub poprzednie działania).

VI. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I KONTAKT

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej.
 2. Wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości związane z Polityką Prywatności lub z funkcjonowaniem strony www.appfinity.pl prosimy kierować na adres mailowy contact@appfinity.pl.